Camphill Nederland Fonds

Stichting Camphill Nederland Fonds is statutair gevestigd te Zeist.

De stichting heeft tot doel:

 1. Het ondersteunen van initiatieven die passen binnen de doelstelling van de Camphill impuls, zoals geïnitieerd door Karl König (1902 – 1962)
 2. De opbrengsten uit het vermogen te bestemmen voor Camphill initiatieven vanuit de voormelde Camphill impuls waarbij verbreding van de bestemming van de middelen van de stichting mogelijk is ten behoeve van initiatieven met een vergelijkbaar gemeenschapsideaal en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het beheren- eventueel via sparen en beleggen- van financiële middelen
 2. Het bestemmen den de (financiële ) middelen voor zo ver ze passen binnen de voormelde doelstelling van de stichting
 3. Het boordelen binnen de grenzen van haar doelstelling  van het jaarplan  en voorgestelde activiteiten van de Camphill Nederland Raad, het samenwerkingsverband van Camphill Nederland instellingen.
 4. De stichting heeft daarnaast en klein budget om eventuele externe aanvragen voor financiële ondersteuning van andere gemeenschapsinitiatieven te ondersteunen.

De stichting beoogt niet het maken van winst maar zet haar middelen in ten behoeve van de genoemde doelen en ten behoeve van het algemeen nut.

ANBI Status

Om in aanmerking te komen voor deze status zal Stichting Camphill Nederland Fonds aan een aantal voorwaarden moeten voldoen en het bestuur wil aan deze voorwaarden voldoen. Daarnaast zal het bestuur in het kader van de transparantie haar werkwijzen en besluiten zichtbaar maken.

Het RSIN nummer van de stichting:                                                814092731
Het adres van de stichting :                                                 Westfriesedijk 36c, 1749 CT Warmenhuizen
Inschrijving Kamer van Koophandel Midden Nederland :           41179729
De website kunt u vinden onder:                                                   www.camphill-nederland.nl/fonds
Het e-mail adres :                                                                            fonds@camphill-nederland.nl
Het telefoonnummer :                                                                  020-482.5015

Het bestuur dient ten minste uit drie personen te bestaan en is als volgt samengesteld:
Voorzitter: Dhr. W. Joop, wonende te Warmenhuizen
Penningmeester: Dhr. S.K. Chen, wonende te Zevenhuizen
Secretaris (waarnemend): Dhr. W. Joop,  wonende te Warmenhuizen

Het beleidsplan 2018- 2020
De stichting is een zelfstandige stichting.  Zij heeft een samenwerking met de samenwerkende Camphill instellingen die verenigd zijn in de Camphill Nederland Raad. De stichting ontvangt jaarlijks een jaarplan van deze Raad en binnen haar mogelijkheden en doelstelling steunt ze de instellingsoverstijgende activiteiten  van deze Raad. Daarnaast steunt ze waar mogelijk ander initiatieven die vallen onder haar doelstelling.

Voor de komende jaren zijn de beleidsdoelen van het Fonds het ondersteunen van:

 1. Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de zorgverlening
 2. Bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening door middel van ondersteunen van projecten
 3. Bevorderen van scholingsmogelijkheden, trainingen en congressen e.a.
 4. Ondersteunen bij instellingsoverstijgende public relations en communicatie
 5. Ondersteunen van (nieuwe)  initiatieven of projecten in binnen- en buitenland
 6. Bevorderen en mogelijk maken van de internationale samenwerking tussen Camphill instellingen

De stichting staat open voor schenking van particulieren en organisaties om haar financiële situatie stabiel te houden.

Beloningsbeleid
Aan geen der bestuursleden wordt een vergoeding gegeven. Wel mogen de gemaakte onkosten in rekening worden gebracht.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *